Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Sprzedający – Paulina Miszkiel, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TIPI PAULINA MISZKIEL z siedzibą W Redzie (84-240) A;. Jana Pawła II 11, NIP: 5882460455, REGON: 386677002
 • Dane kontaktowe – dane adresowe Sprzedającego, w tym e-mail: biuro@tipikidsbrand.pl
 • Klient/Konsument/Kupujący (stosowane zamiennie) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Dostawa – usługa dostawy, której koszty znajdują się pod adresem https://tipikidsbrand.pl/koszyk/
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań).
 • Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z póź. zm.
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z póź. zm.
 • Koszyk – lista Produktów wybrana przez Kupującego z Produktów oferowanych w sklepie.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w Sklepie.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Płatność – metoda zapłaty za Przedmiot Umowy i Dostawę wymieniona pod adresem płatności wybrana przez Kupującego
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z poź. zm.
 • Produkt – rzeczy ruchome, które mogą być przedmiotem zamówienia w Sklepie tj. będące Przedmiotem Umowy
 • Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy
 • Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z poź. zm.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://tipikidsbrand.pl/, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Termin realizacji – okres czasu wskazany w Karcie produktu
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. w przypadku Kupujących.
 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie rodzaj i ilość zamawianych Produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz miejsce wydania Produktu, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Zasady ogólne

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są̨ cenami brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku.
 • Zawarcie i realizacja Umowy
 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 3. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
 4. Wysłanie Przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 • Płatności
 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem płatności online (Blue Media S.A.) oraz kartą w systemach: – Visa – Visa Electron – MasterCard – MasterCard Electronic – Maestro Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayPal), transakcją Blik lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • Prawo do odstąpienia od Umowy
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument składa na formularzu.
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy, jeżeli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej ewentualnych wad bądź funkcjonalności.
 7. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 • Rękojmia
 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie.
 • Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, określa zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
 4. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 5. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie w jakim jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 6. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 7. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującegozbierane są następujące dane osobowe:
  1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
  2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  3. adres poczty elektronicznej – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  4. numer telefonu – niezbędny w realizacji dostawy.
 8. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.
 • Postanowienia końcowe
 1. O zmianach regulaminu i ich zakresie Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą rozwiązywały w sposób polubowny. W przypadku nie rozwiązania sporu polubownie, zostanie on poddany pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.